Saturday, April 7, 2007

Yes, 4 year-olds Can Handle Logic

Me: Rama, sayang hindi nakarating si Christine. Gusto ka pa naman niya makilala. Alam mo, kamukha siya ni Honey (her lola - Christine,  you could really pass for a young Honey!)
Rama: Maganda ba siya?
Me: Oo!
Rama: Eh di maganda rin si Honey!

1 comment:

christine said...

Haha! None taken! Yet another post proving how smart this little girl is. And yes, Rama, maganda ako, pero di kasing ganda mo! ;)